2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Paskelbta 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, kuria siekiama skatinti, kad šių valstybių regionuose būtų sudarytos puikios sąlygos žmonių gyvenimo kokybei, švietimui, darbui bei atvykimui.

Programos teritorija:

Latvija: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai.
Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos regionai.

Programos prioritetai ir tikslai

I Prioritetas:

Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas

Projektuose įgyvendintos veiklos prisidės prie konkretaus tikslo padedamos vietos ir regionų valdžios institucijoms programos teritorijoje išnaudoti bendradarbiavimą ir dalytis gerąja patirtimi ieškant sprendimų, kaip spręsti panašias problemas reaguojant į iššūkius, kylančius dėl populiacijos struktūros pokyčių, regioninių skirtumų, pasaulinių klimato pokyčių, aplinkosaugos poveikio, naujos teritorinės ir teminės apimties. Veikla, skirta sustiprinti visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus vietos lygiu, padidins visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis.

Tikslas: gerinti viešojo sektoriaus įstaigų ir subjektų gebėjimus vietos bei regionų lygiu – kaimo vietovėse ir miestuose. Kurti bendradarbiavimo mechanizmus, sustiprinti žmonių ar bendruomenių, dirbančių įvairiose srityse abipus sienos, tarpusavio sąveiką, sudarant galimybes geriau suprasti abiejų šalių tautas. 

II Prioritetas

Žalias, atsparus ir darnus vystymasis

Projektuose įgyvendintos veiklos prisidės prie tikslo stiprinant gamtinio kapitalo, saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės apsaugą, išsaugojimą ir atkūrimą, taip pat ieškant ir įgyvendinant bendrus antropogeninės taršos mažinimo sprendimus.

1) Tikslas: didinti žinias apie klimato kaitos poveikį, vykdyti praktiką apie prisitaikymą prie klimato kaitos, stiprinti gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą, taip pat didinti visuomenės informuotumą apie klimato kaitą ir aplinką tausojantį elgesį.

2) Tikslas: naujai sukurti bendras sumanaus, jungtinio ir darnaus valdymo, biologinės įvairovės, gamtinio kapitalo ir saugomų teritorijų išsaugojimo bei atkūrimo sistemas, taip pat prie jų pagerinti prieigą. Gerinti žaliąsias zonas, sukurti nedidelio masto žaliąją infrastruktūrą ir gamtos procesais grindžiamus sprendimus, tokiu būdu apsaugant ekosistemines paslaugas, tausojant gamtą ir prisitaikant prie klimato pokyčių. Kurti bendrus darnios vandentvarkos sprendimus, naujas sistemas bei metodus, skirtus taršos priežastims pašalinti arba sumažinti, sukurti tinkamas bei vieningas taršos stebėjimo sistemas, taip efektyviau sumažinant neigiamą poveikį ekosistemoms ir biologinei įvairovei.

III Prioritetas

Sąžininga ir įtrauki visuomenė

Projektuose įgyvendintos veiklos prisidės prie tikslo palengvinant nepalankioje padėtyje esančių socialinių grupių integraciją į visuomenę ir darbo rinką, plėtojant efektyvesnes bei iniciatyvesnes socialines paslaugas, taip pat gerinant prieigą prie socialinių paslaugų ir stiprinant organizacijų, dalyvaujančių teikiant šias paslaugas, gebėjimus bei žinias. 

Tikslas: marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, skatinimas vykdant integruotus veiksmus ir socialines paslaugas

Bendradarbiavimas per sieną būtinas, siekiant kurti bendrus gebėjimus ir kompetenciją plėtoti bendrus metodus bei tarpvalstybinius novatoriškus ir veiksmingus sprendimus, susijusius su tam tikromis nepalankiomis padėtimis.

IV Prioritetas

Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas

Projektuose įgyvendintos veiklos prisidės prie konkretaus tikslo stiprinant kultūros paveldo, gamtos, tvaraus turizmo vaidmenį, vietos bendruomenių ir suinteresuotųjų šalių (pvz., amatininkų, kaimo gamintojų ir kt.) dalyvavimą kuriant ir teikiant turizmo paslaugas, ypač naudojant šiuolaikines ir interaktyvias technologijas ir taip didinant vietos bendruomenių programos teritorijoje pragyvenimo lygį.

Tikslas: stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmens ekonominę plėtrą, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse

Remiama veikla:

1. darnus ir modernus bendras augimas bei vystymasis;

2. turistų pritraukimas, kurie lankosi bei stebi gamtos ir kultūros vertybes Lietuvoje ar Latvijoje;

3. vietinių gyventojų skatinimas pasilikti;

4. naujų atvykėlių skatinimas kurti savo ateitį pasienio regionuose.

Biudžetas: numatytas 21,8 mln. eurų programos finansavimas, kuris bus gaunamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Galimi pareiškėjai: savivaldybės, planavimo regionai, valstybinės institucijos, NVO, nacionalinės, regioninės ir vietos turizmo plėtros organizacijos / skėtinės organizacijos ir visuomenė (turistai, pažeidžiamos grupės, vietos gyventojai, MVĮ ir kt.).

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.