Teisinės paslaugos

Teikiame šias teisines paslaugas:

1. Pirkimo dokumentų (įskaitant bet neapsiribojant pirkimo sąlygų, skelbimų, protokolų, raštų, atsakymų į pretenzijas) rengimas, konsultacijų teikimas ir procedūrų vykdymas atliekant:

1.1. Perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus;

1.2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimus.

2. Pretenzijų perkančiosioms ir neperkančiosioms organizacijoms rengimas.

3. Sutarčių projektų rengimas ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė.

4. Paraiškų rengimo, vertinimo ir projektų įgyvendinimo teisinis konsultavimas.

5. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų analizė ir vertinimas, tame tarpe organizacijos vidaus dokumentų vertinimas ir, esant poreikiui, tikslinimas ir/ar rengimas.

6. Teikiame konsultacijas ir pagalba tiekėjams dalyvaujantiems įvairiuose konkursuose.

Perkančiųjų organizacijų pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis, vykdymas bei konsultavimas visais pirkimų vykdymo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • PO viešųjų pirkimų teisinės bazės sukūrimas;
 • Konsultacijos pirkimų verčių skaičiavimo klausimais;
 • Pirkimo būdo parinkimas;
 • PO viešųjų pirkimų plano sudarymas ir koregavimas;
 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (pirkimo skelbimo, pirkimo sąlygų, ataskaitų, raštų rengimas);
 • Viešojo pirkimo komijos protokolų projektų rengimas;
 • Konsultacijos susijusios su pirkimo dokumentų atitikimu teisės aktams;
 • Tiekėjų pareikštų pretenzijų, klausimų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;
 • Pateiktų pasiūlymų vertinimas, prašymų patikslinti kvalifikacijos duomenis ir/ar paaiškinti pasiūlymus projektų rengimas;
 • Laimėjusio pasiūlymo ir sutarties paskelbimas;
 • Pirkimo procedūrų ataskaitų ir skelbimų apie sudarytą sutartį projektų rengimas;
 • Pirkimo administravimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje iki pirkimo pabaigos;
 • Konsultacijos rengiant pirkimo sutarties projektą;
 • Konsultacijos visais Lietuvos viešųjų pirkimų klausimais.

Viešųjų pirkimų procedūras apima tam tikri Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) netiesiogiai išskiriami etapai, kurių pagrindu mūsų teikiamas paslaugas sudaro:

1. Viešuoju pirkimu perkamų darbų, prekių ar paslaugų techninės specifikacijos rengimas.

Perkamų darbų, prekių ar paslaugų techninė specifikacija yra viena esminių viešojo pirkimo dokumentų sudedamųjų dalių, todėl itin svarbu turėti kokybiškai parengtą techninę specifikaciją. VPĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas imperatyvus reikalavimas prieš pradedant vykdyti viešąjį pirkimą paskelbti techninę specifikaciją, išskyrus mažos vertės pirkimų atveju. Techninė specifikacija turi atitikti VPĮ nurodytus reikalavimus.

2. Viešojo pirkimo dokumentų rengimas.

VPĮ nurodyta, kad pirkimo dokumentai yra PO raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Pirkimo dokumentų turinys priklauso nuo viešojo pirkimo rūšies. Mažos vertės ir supaprastintų pirkimų atvejais pirkimo dokumentų projektai rengiami vadovaujantis VPĮ, patvirtintomis PO supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir suformuota teismine praktika. 

Teikiame visų pirkimo dokumentų projektų rengimo, koregavimo paslaugas pagal PO pateiktą pirminę informaciją ir atsižvelgus į PO poreikį. Rengiant pirkimo dokumentus, specialius reikalavimus, nurodomus pirkimo dokumentuose, deriname su PO.

3. Pirkimo procedūrų vykdymas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami paslaugas pagal PO pateiktą prieigą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) administruojame pirkimo procedūrų vykdymo eigą. Esant poreikiui, parengiame atsakymų į tiekėjų teikiamus prašymus paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentų reikalavimus, projektus. Taip pat, esant poreikiui, parengiame ir kitų reikalingų dokumentų projektus.

4. Tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimas ir laimėtojo nustatymas.

Pateikiame išvadas dėl tiekėjų, teikusių pasiūlymus, kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams vertinimo. Parengiame raštų ir kitų reikalingų dokumentų projektus, kuriais prašoma tikslinti tiekėjų kvalifikacijos duomenis. Pateikiame išvadas dėl pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Rengiame raštus ir kitus dokumentus reikalingus neįprastai mažos kainos pagrindimui, bei pateikiame išvadas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo pagrįstumo. Parengiame dokumentus reikalingus derybų vykdymui, jei tokios numatytos konkretaus pirkimo dokumentuose. Parengiame raštus ir kitus dokumentus nustatančius viešojo pirkimo laimėtoją. Vadovaujantis VPĮ nuostatomis parengiame raštus, kuriais apie pirkimo rezultatus informuojami suinteresuoti pirkimo dalyviai.

5. Sutarčių projektų rengimas ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė.

Rengiame prekių pirkimo pardavimo, paslaugų teikimo, rangos, jungtinės veiklos, nuomos, panaudos ir kitų sutarčių projektus siekdami užtikrinti jų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams bei patenkinti sutarties šalių poreikius.

Atliekame sudarytų sutarčių kontrolę, kuri užtikrina sutartyse nurodytų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.

6. Viešojo pirkimo procedūrų užbaigimas.

Po viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo privaloma (išskyrus mažos vertės pirkimus) parengti viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą, o sudarius viešojo pirkimo sutartį yra privaloma paskelbti informaciją apie sudarytą sutartį, sutartį ir laimėtojo pasiūlymą.

Esant poreikiui, parengiame viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą bei padedame įvykdyti reikalavimą dėl informacijos paskelbimo apie sudarytą sutartį, sutartį ir laimėtojo pasiūlymą.

Vykdant viešųjų pirkimų procedūras jų vykdymo metu tiekėjai turi teisę reikšti pretenzijas PO VPĮ nustatyta tvarka. Esant pretenzijai parengiame išvadas ir siūlymus dėl pretenzijos, atsakymų į pretenzijas projektus bei atliekame kitus veiksmus ar parengiame kitų dokumentų projetus, reikalingus ikiteisminiame ginčų nagrinėjimo procese.

Vykdant pirkime pateiktų pasiūlymų vertinimą teikėjai turi teisę susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pateiktais pasiūlymais. Esant poreikiui, parengiame reikalingų dokumentų projektus, kurie yra reikalingi siekiant supažindinti tiekėją su kitų dalyvių pasiūlymais.

Nuo techninės specifikacijos pateikimo iki pirkimo procedūrų užbaigimo pagal PO suteiktą CVP IS prieigą administruojame vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų eigą, siekiame užtikrinti, kiek tai priklauso nuo mūsų, konkrečių procedūrų įvykdymą pagal teisės aktuose nustatytus terminus.

Teikdami viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo paslaugas visuomet tam tikrų siūlomų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą vertiname atsižvelgdami į suformuotą teisminę praktiką nagrinėjant ginčus kylančius viešųjų pirkimų srityje. Todėl matydami, kad PO pateikta pirminė informacija, išskyrus techninę dalį, kurios įvertinimui reikalingos specialios techninės žinios, neatitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ar suformuotos teisminės praktikos pateikiame siūlymus, kaip šie trūkumai turėtų būti ištaisyti.

Paslaugų teikimo metu PO darbuotojams teikiame konsultacijas susijusias su vykdomais viešaisiais pirkimais. Esant poreikiui, dalyvaujame viešųjų pirkimų komisijų veikloje. Priklausomai nuo PO poreikio, rengiame visus reikalingus viešųjų pirkimų komisijos protokolų projektus.

Neperkančiųjų organizacijų, t. y. projektų vykdytojų įgyvendinančių projektus finansinės paramos lėšomis, kurie nėra priskiriami perkančiosioms organizacijoms, pirkimų vykdymas bei konsultavimas visais pirkimų vykdymo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Pirkimo dokumentų, t. y. pirkimo sąlygų, skelbimų apie pirkimą, atsakymų į tiekėjų paklausimus, pirkimo sąlygų tikslinimų, projektų rengimas;
 • Pateiktų pasiūlymų vertinimas, prašymų patikslinti kvalifikacijos duomenis ir/ar paaiškinti pasiūlymus projektų rengimas;
 • Pirkimo administravimas iki pirkimo pabaigos;
 • Kitų pirkimų procedūrų metu reikalingų dokumentų projektų rengimas.

Tiekėjams siūlome:

1. Analizuojame konkretaus pirkimo dokumentus ir identifikuojame galimus pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitikimus teisės aktuose nustatytiems reikalavimams bei suformuotai teisminei praktika, pateikiame tiekėjui informaciją apie esminius pirkimo sąlygos nustatytus reikalavimus, kurių neišpildymas lemia pasiūlymo atmetimą bei rekomendacijas (pasiūlymas) dėl galimo pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų išpildymo;

2. Pagal tiekėjo pateiktus duomenis atliekame preliminarų tiekėjo bei pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams vertinimą bei, esant poreikiui, pateikiame pasiūlymus dėl galimo pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų išpildymo;

3. Padedame parengti (rengiame) pasiūlymus bei konsultuojame visais su pasiūlymų rengimu susijusiais klausimais;

4. Rengiame pretenzijų dėl pirkimo sąlygų nustatytų reikalavimų bei pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų neteisėtumo projektus;

5. Rengiama įvairių raštų, skirtų pirkimus vykdančioms organizacijoms ir susijusius su visomis pirkimo procedūromis, projektus;

6. Konsultuojame sudarytų sutarčių vykdymo klausimais;

7. Teikiame kitas reikalingas konsultacijas klausimais, susijusiais su pirkimais.

Turėdami patirtį vykdant įvairių sričių pirkimus teikiame įvairių pretenzijų (skundų) projektų rengimo paslaugas, kurios užtikrintų tiekėjų teisėtų interesų gynybą:

 • dėl pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, kaip pavyzdžiui neproporcingiems pirkimo objektui, dirbtinai ribojantiems konkurenciją, neužtikrinantiems racionalaus lėtų panaudojimo ir kita;
 • dėl perkančiosios organizacijos ar pirkimo vykdytojo sprendimų priimtų atliekant pateiktų pasiūlymų vertinimą neteisėtumo;
 • dėl perkančiosios organizacijos ar pirkimo vykdytojo sprendimų nustatant laimėtoją ir priimant sprendimą sudaryti sutartį neteisėtumo.

Taip pat rengiame skundus dėl institucijų (įstaigų), atliekančių paraiškų dėl finansinės paramos vertinimą, veiksmų ir sprendimų, priimtų paraiškų dėl finansinės paramos suteikimo vertinimo metu, teisėtumo.

Atliekame viešųjų pirkimų reglamentuojančių teisės aktų analizę ir vertinimą, tame tarpe organizacijos vidaus dokumentų vertinimą ir, esant poreikiui, tikslinimą ir/ar rengimą.

Rengiame perkančiosios organizcijos vidaus dokumentų susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu projektus.

Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas teisinis reglamentavimas kinta, todėl atliekame perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, atnaujinimą.

Perkančių organizcijų veikloje neretai atsiranda situacijos, kurių atveju viešuosiuos pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose neįmanoma atrasti vienareikšmiško sprendimo. Tokiais atvejais atliekame viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, suformuotos teisminės praktikos, Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimų bei tendencijų analizę ir pateikiame galimus sprendimus.

Esant poreikiui galime atlikti teisminės ekspertizės paslaugas ir dalyvauti teisminiame procese, kaip ekspertai.

Konsultuojame pareiškėjus ir projektų įgyvendintojus visais projektų paraiškų rengimo, vertinimo ir projektų įgyvendinimo teisiniais klausimais.