Projektų administravimas

Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų. Tai ypač svarbu tiems projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei Lietuvos ir užsienio bankų kreditavimas. Kartu administruodami projektus mes prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei įgyvendimo metu atsirandančius pokyčius, nes mūsų tikslas – optimizuoti projekto rezultatus.

Galime Jums pasiūlyti projektų administravimas paslaugas:

UždavinysRezultatas
Įgyvendinimo plano parengimas.Parengtas ir pateiktas detalus veiklos planas visam projekto vykdymo laikotarpiui.
Projekto mokėjimo prašymų teikimo grafiko parengimas, esant poreikiui koregavimas ir derinimas su įgyvendinančia institucija bei su tuo susijusių konsultacijų teikimas.Parengtas projekto mokėjimo prašymų teikimo grafikas. Nuolatinė stebėsena ir patikslinimas. Suderinimas su projekto vykdytoju ir įgyvendinančia institucija, konsultavimas.
Mokėjimų prašymų rengimas nustatytais terminais, perkančiosios organizacijos konsultavimas susijusiais klausimais.Parengti mokėjimo prašymai pagal nustatytą tvarką ir sudarytą grafiką. Parengti mokėjimo prašymų patikslinimai ir suteiktos konsultacijos.
Projekto ataskaitų rengimas ir konsultavimas.Parengtos ir suderintos projekto ataskaitos ir suteiktos susijusios konsultacijos.
Pirkimo plano parengimas, koregavimas ir derinimas su įgyvendinančia institucija.Suderintas ir parengtas projekto pirkimų planas. Esant poreikiui, patikslintas pirkimų planas.
Projekto pirkimų plane numatytais terminais, numatytų pirkimų dokumentų rengimas ir pateikimas perkančiajai organizacijai. Pirkimo dokumentų derinimas, taisymas.
Su pirkimų procedūromis susijusių konsultacijų teikimas.
Suderinti ir parengti pirkimo dokumentai. Esant poreikiui, patikslinti pirkimo dokumentai. Atsakymų į tiekėjų užklausimus/pretenzijas parengimas.
Sutarčių projektų su projekto viešųjų pirkimų konkursų laimėtojais rengimas.Parengti sutarčių projektai.
Sutarčių priežiūra ir valdymas.Nuolatinė sutartinių nuostatų stebėsena ir tiekėjų informavimas apie sutartinių nuostatų nesilaikymą. Veiklų grafikų sudarymas, priežiūra ir kontrolė.
Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimų projektų rengimas, derinimas su įgyvendinančiąja institucija, konsultacijų teikimas perkančiajai organizacijai.Parengti ir suderinti finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimų raštų projektai ir suteiktos konsultacijos.
Raštų ir atsakymų į įgyvendinančiosios institucijos paklausimus, susijusius su projekto įgyvendinimu rengimas.Parengti raštai ir būtini priedai.
Konsultuoti projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, išlaidų atitikimo skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų naudos principams bei projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimo klausimais.Suteiktos finansų valdymo ir kitos konsultacijos.
Užtikrinti projekto įgyvendinimo dokumentų atitiktį ES paramos viešinimo reikalavimams. Sudaryti ir prižiūrėti projekto viešinimo plano įgyvendinimą.Sudarytas projekto viešinimo planas. Įgyvendinti paramos viešinimo reikalavimai.
Užtikrinti vykdomų darbų atitiktį techniniams dokumentams ir reikalavimams, teikti technines konsultacijas projekto vykdymo klausimais.Darbai atlikti pagal techninius dokumentus ir reikalavimu

Turime suformavę stiprią statybos projektų administratorių, statybos inžinierių komandą, kurie mielai pagelbėtų ir suteiktų konsultacijas statybos projekto rengimo, įgyvendinimo ir statybos techninės priežiūros klausimais. Pagrindiniai statybos techninės priežiūros akcentai:

  • Kontroliuojame statybos darbų kokybę bei statybos technologinio proceso nuoseklumą.
  • Tikriname, kad naudojamų statyboje statybinių medžiagų, gaminių, dirbinių ir įrangos techniniai rodikliai, nurodyti atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.
  • Patikriname ir priimame iš statytojo laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus.
  • Dalyvaujame išbandant inžinerinius tinklus, sistemas, įrangą ir pasirašome jų priėmimo aktus.
  • Dalyvaujame įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant statybos darbus.
  • Patikriname, kad statybos darbų dokumentuose nurodytas darbų kiekis atitiktų faktiškąjį ir, jei reikia, organizuojame to kiekio nustatymą matuojant.

Statybos techninę priežiūrą atliekame vadovaudamiesi LR statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“   ir kitais privalomais statybos techniniais reglamentais  ir įstatymais.

Siūlome šias projektų viešinimo paslaugas:

-tikslinių projekto viešinimo renginių organizavimas;

-straipsnių ir informacinių pranešimų apie teikiamą paramą rengimas ir talpinimas nacionalinėse ir regioninėse žiniasklaidos priemonėse (laikraščiai, žurnalai, radijas, televizija);

-nuolatinių ir informacinių stendų gamyba ir montavimas;

-atminimo lentų gamyba ir montavimas;

-reklaminės atributikos gamyba ir platinimas (informaciniai lapeliai, tušinukai, bloknotai ir kt.);

-konferencijos, seminarai ir kitokie renginiai;

-skelbimai internetiniuose tinklalapiuose, internetinių tinklalapių sukūrimas.


2014 – 2020 m. ES fondų investicijų viešinimas

Atliekame viešinimo paslaugas remiantis 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų ženklo naudojimo vadovuES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairėmisEuropos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėmis2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatomisprojektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis (Žin., 2008, Nr. 4-132), Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais. 

Pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinės paramos ženklas.

Atsisiųsti ženklą Jums patogiu formatu bei susipažinti su jo naudojimo vadovu galite puslapyje http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimas

Pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas.
Atsisiųsti ženklą Jums patogiu formatu bei susipažinti su jo naudojimo vadovu galite puslapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/vykdytojams/paramos_zenklas.

Administruoti projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
45.Travel smart – visit Lithuania and LatviaAnykščių regioninio parko direkcijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavino per sieną programa 
44.Švobiškio bendruomenės stiprinimasŠvobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenėNevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programa
43.Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Pasvalio ligoninėjeViešoji įstaiga Pasvalio ligoninėSveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
42.Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidybaAplinkos apsaugos agentūraVisuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra
41. Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasSveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
40.Ekspertai bendruomenėmsPastatų sertifikavimo ekspertų asociacijaLietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
39.Savarankiško gyvenimo namų steigimas Davainonių darbo terapijos centreDavainonių darbo terapijos centrasNestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
38.VšĮ Vikaviškio ligoninės modernizavimasVšĮ Vikaviškio ligoninė 
37.Keturiasdešimt Totorių  kaimo musulmonų- sunitų bendruomenės namų statybaKeturiasdešimt Totorių  kaimo musulmonų- sunitų bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
36.Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasValstybinė duomenų apsaugos inspekcijaValstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
35. Medeikių kaimo bendruomenės namų remontasMedeikių kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
34.Šventragio kaimo bendruomenės namų renovacijaŠventragio kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
33.Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiamsRaudonės bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
32.Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenės namų statybaKeturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
31.Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 29 modernizavimas Panevėžio kolegijaŠvietimo įstaigų pastatų atnaujinimas, modernizavimas (LAAIF)
30.Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimasKretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrasAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas
29.Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokykloseTauragės profesinio rengimo centrasAukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
28.Specialiųjų planų rengimas infrastruktūrai ir rekreacijai pagerinti Mažeikių miesteMažeikių rajono savivaldybės administracijaTeritorijų planavimas
27.E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir viešojoje įstaigoje Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėjeVilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikaElektroninės sveikatos paslaugos 
26.Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiamsStaškūniškio kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
25.Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontasPaparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijaKaimo atnaujinimas ir plėtra
24.Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (SSPMC)Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų rengimo centrasProfesinio mokymo infrastuktūros plėtra
23.Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės namų remontasDidžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
22.Ambulatorinės diagnostikos, dienos chirurgijos, priėmimo ir skubios pagalbos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninėje VŠĮ Molėtų ligoninėAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
21.Palaikomo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus miesteVŠĮ Vilkpėdės ligoninėAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 
20.UAB „Bačkonys” paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėjeUAB „Bačkonys”E-verslas LT
19.AB „Jonavos grūdai” modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapasAB „JONAVOS GRŪDAI“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 18. Pasvaliečių kaimo kultūros namų remontas renginių kokybei gerintiPasvaliečių kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
17.UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapasUAB „Klaipėdos mėsinė“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
16.Dainiaus Andriukevičiaus medienos apdirbimo bazės sukūrimasŪkininkas Dainius AndriukevičiusPerėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
 15. Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiamsStaškūniškio bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
14. Kaimų bendruomenės „Viltija” pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusių poreikiamsKaimų bendruomenės „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
13.Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiamsPaparčių pagrindinė mokyklaKaimo atnaujinimas ir plėtra
12.Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimasUtenos PSPCPsichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
11.Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimasBiržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
10.Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos bei vadybo ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimasPanevėžio kolegijaKolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra
9. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimasKaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
8.Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimasKėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
 7. BĮ UAB „Olkusjana” pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną technikąBĮ UAB „Olkusjana”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
6.VšĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimasVŠĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centrasViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 5. Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtraVŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namaiNestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
4.Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimąSveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlisViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
3.Biochemijos instituto rekonstrukcija – pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimasBiochemijos institutasViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
2.Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas” pastatų energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcijaPoilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
1.UAB „Kauno kranai” darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikiųAB „Kauno kranai”Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse